Ajaran, Hukum dan Aturan Agama Islam dengan Dalil Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW

Showing posts with label Mazhab Imam Besar. Show all posts
Showing posts with label Mazhab Imam Besar. Show all posts

Tuesday, June 25, 2013

no image

Murid-murid Imam Syafii

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafii amatlah banyak maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Di antara murid-muridnya : 

Di Mekah : Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud, di Baghdad : Al-Hasan As-Sabah Az-Za’farani, Al-Husin bin Ali Al-karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy’ari Al-Basri, di Mesir : Hurmalah bin Yahya, Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Ismail bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi’ bin Sulaiman L-Hizi. 

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali ialah Ahmad bin Hambal yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafii dengan katanya : Allah Ta’ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafii. Kami telah mempelajari pendapat kaum-kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafii datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafii lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafii malam dan siang apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya atas beliau. 

Imam Ahmad bin Hambal adalah di antara mereka yang paling banyak menghadiri majlis pelajaran Imam Syafii sehingga Az-Za’farani berkata : Pada tiap-tiap kali aku menghadiri majlis Imam Syafii maka aku dapati Ahmad bin Hambal selalu bersama di majlis tersebut. Ahmad bin Hambal sangat menghormati serta membesarkan gurunya Syafii. Pada suatu hari Imam Syafii menunggang seekor keledai, Ahmad bin Hambal turut berjalan di sampingnya untuk bertanya dan bercakap-cakap. Ketika Yahya bin Mu’in mengetahui hal ini terus beliau mencela Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal berkata kepadanya : Jika engkau berada bersama di sebelah yang satu lagi tentulah lebih baik bagimu. Ahmad bin Hambal berkata lagi : Apabila Syafii kembali dari kota Sun’a kami menyambutnya dengan hamparan putih. 

Imam Syafii mengajar di masjid Al-Haram di Mekah pada musim haji dan lain-lain. Banyak orang yang datang mendengar syarahannya dan di sinilah Ahmad bin Hambal menemuinya, dan belajar dengannya. Sebagai dalil peremuannya tersebut; pada suatu masa Ishak bin Rahuwaih berada di majlis Sufyan bin Uyainah untuk menyalin darinya hadits-hadits Amru bin Dinar, tiba-tiba Ahmad bin Hambal datang kepadanya dan berkata : Bangunlah wahai Aba Ya’kub supaya aku perkenalkan kepadamu seorang lelaki yang belum pernah engkau lihat orang yang sebandingnya. 

Ishak bangun dan mengikutinya menuju ke kawasan telaga Zam-Zam, tiba-tiba kelihatan di sana seorang lelaki yang berpakaian putih, mukanya hitam kemerahan dari beliau seorang yang berakal waras, dan beliau ialah Imam Syafii, aku meminta Ishak duduk berdekatan dengannya. Ahmad bin Hambal berkata kepada Syafii :Wahai Abu Abdullah ini adalah Ishak bin Rahuwaih “Al-Hanzali”. 

Imam Syafii pun mengelu-elukan Ishak. Kemudian Ishak bercakap-cakap tentang ilmu dan hukum-hukum. Beliau tercengang dengan kekuatan ingatan Imam Syafii. Imam Ahmad berkata kepada Ishak : Wahai Aba Ya’kub contohilah orang ini karena aku belum pernah temui seorang manusia yang alim selainnya. 

Ketinggian pribadi (Syakhsiyyah) Imam Syafii serta kebaikannya yang luar biasa kelihatan nampak dengan terang sekali sewaktu beliau mengajar dan memberi syarahan-syarahan di masjid Mekah. Beliau tinggal di Mekah kurang lebih sembilan tahun. di samping mengajar beliau mengkaji dan mendalami ajaran-ajaran Al-Quran, hadits-hadits, ijtihad, asal usul pengambilan hukum dan kaidah-kaidah umum dalam bidang ilmu fiqih. 

Pada tahun 195 Hijriah Imam Syafii kembali ke Baghdad setelah bintangnya menerangi seluruh ufuk bidang ilmu fiqih. Lantaran itu banyak para ulama dan orang-orang bijak-pandai, juga ahli pikir datang menemuinya. Di masa itulah beliau mulai menyusun kitabnya “Ar-Risalah” yang dimuatkan di dalamnya beberapaprinsip dalam ilmu usul fiqih. 

Diceritakan bahwa di antara sebab Imam Syafii menyusun kitabnya Ar-Risalah, ialah karena menerima tuntutan dari Abdur Rahman bin Al-Mahdi. Khalifah Abdur Rahman sangat takjub dengan kitab itu katanya : Aku tidak menyangka bahwa Allah menjadikan orang lain sepertinya (sangat alim) 

Imam Syafii mengulangi penyusunan kitab Ar-Risalah ketika beliau mengembara ke negeri Mesir, yaitu pada tahun 199 Hijriah, sementara yang lain pula mengatakan pada tahun 200 Hijriah. Imam An-Nawawi membenarkan kedua pendapat tersebut serta beliau menyatukan antara kedua-keduanya dengan kata, bahwa beliau mengembara pada akhir tahun 199 yang berarti pada permulaan tahun 200 Hijriah. 

Dikatakan juga bahwa sebab kepergiannya ke Mesir ialah karena pada masa itu terdapat dio Baghdad kabilah-kabilah dari kebangsaan Persi telah mengatasi pro-kebangsaan Arab, dan telah kita ketahui bahwa Imam Syafii adalah keturunan Arab Quraisy. Dan sebab yang lain pula ialah karena tersebarnya ilmu filsafah yang mendapat dukungan dari khalifah Al-Ma’mun. 

Imam Syafii adalah seorang alim dalam ilmu fiqih dan beliau sangat menghormatinya. Khalifah Al-Ma’mun menawarkan supaya belia menjadi kadli, tetapi beliau tidak menerimanya, oleh sebab itu kedudukannya tidak tenteram dan selalu menemui kesulitan. 

Di antara sebab lain pula ialah bahwa Abbas bin Abdullah pemerintah Mesir dari keturunan Arab Quraisy dan Hasyim menjemput Imam Syafii datang ke Mesir, oleh sebab itu beliau menerimanya. Beliau bercita-cita hendak berlayar ke Mesir beliau menyusun beberapa rangkaian pantun yang artinya : 

Sesungguhnya jiwaku telah mencintai Mesir 
Barangsiapa menyusunnya ia mengalami kesusahan dan kemiskinan 
Demi Allah aku tidak ketahui sama ada pun aku pergi untuk kejayaan atau kekayaan atau 
Aku ke sana sebagai menuju kekuburan?! 

Imam Syafii tinggal di Mesir selama 40 tahun lebih. Sewaktu di Mesir beliau menyusun beberapa buah kitab, namanya sangat terkenal di masa itu. Banyak orang-orang dari negeri Syam, Yaman dan Irak datang belajar dengannya. Di Mesir juga Imam Syafii mengembangkan mazhabnya yang baru disebabkan keadaan dan juga adat istiadat yang berlainan. Semua hukum-hukum disebukan di dalam kitabnya yang bernama “Al-Um”. 

Di samping mengajar ilmu fiqih Imam Syafii banyak juga mengajar ilmu-ilmu yang lain, ini menunjukkan keluasan ilmunya serta menunjukkan juga betapa banyaknya bidang ilmu yang dipelajarinya oleh murid-muridnya. Hal ini lebih terang dan nyata kepada kita ketika Ar-Rabi’ bin Sulaiman berkata : Imam Syafii mengadakan majlis pelajarannya setelah selesai shalat subuh, kemudian datanglah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, apabila matahari sudah naik mereka itu pun pulang, kemudian datang pula ahli hadits bertanya tentang maksud-maksud hadits, apabila matahari ttelah tinggi mereka itu pun pulang dan majlis itu dijadikan untuk bermusyawarah atau mengulangi pelajaran dan apabila matahari lebih tinggi mereka itu pun berpisah, kemudian datang pula ahli-ahli bahasa, ahli timbangan, ahli-ahli nahwu, dan syair, mereka belajar sampai pertengahan hari. 

Ini berarti bahwa Imam Syafii mengajar kurang leih enam jam dengan tidak berhenti. Beliau mengajar dari satu ilmu ke ilmu yang lain dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain, beliau idak meninggalkan majlis pelajarannya. Satu kumpulan pulang dna satu kumpulan yang lain datang, sehingga hampir waktu Zuhur.
loading...
no image

Guru-guru (Syekh-syekh) Imam Syafii

Guru-guru Imam Syafii yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan lain-lainnya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota yang besar yang dikunjunginya. 

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin Al-Kudah, Daud bin Abdur Rahman, Al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Dawardi, Ibrahim in Yahya Al-Usami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi’ As-Saigh. 

Di Yaman : Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf kadhi bagi kota San’a, Umar bin Abi Maslamah, dan Al-Laith bin Saad. Di Irak; Muhammad bin Al-Hasan, Waki’ bin Al-Jarrah Al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Kufi, Ismail bin Attiah Al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul majid Al-Basri. 

Menurut apa yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafii adalah sangat banyak, di antara mereka yang mengutamakan tentang hadits ada juga mengutamakan tentang pikiran (Ar-Ra’yi). Di antaranya pula ada dari orang Mu’tazilah bahkan ada juga dari orang Syi’ah dan setengah dari mereka adalah dari mazhab Imam Syafii dan seerusnya. 

Keadaan gurunya yang berlainan dapat membantu beliau dalam meluaskan bidang ilmu fiqih, juga menambah banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari serta meninggikan ilmu pengetahuannya. 

Di baghdad Imam Syafii mempelajari ilmu hadits dan ilmu akal yaitu dari gurunya Muhammad bin Al-Hasan. Beliau menulis ilmu-ilmu yang diterima daripadanya pada keseluruhannya. Beliau sangat menghormati gurunya, dan begitu juga gurunya menghormatinya. Imam Syafii menghormati majlis-majlis gurunya lebih dari majlis-majlis raja-raja. Beliau tidak pernah meninggalkan majlis-majlis pelajaran yang diadakan oleh gurunya. Oleh karena itu membesarkan dan menghormati gurunya beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan gurunya kecuali setelah beliau mendapatkan izin dari gurunya. Apabila gurunya meninggalkan majlis pelajaran beliau terus mempertahankan kedudukan ilmu fiwih orang-orang Madinah. 

Pada suatu ketika gurunya mengizinkan beliau berbincang-bincang dengannya beliau telah menang dalam perbincangan tersebut. Imam Syafii menganggap dirinya sebagai alim dalam ilmu fiqih dari Madinah, dan juga sebagai seorang sahabat dari malik bin Anas. 

Tidak beberapa lama kemudian, pribadi Imam Syafii mulai berubah dan lebih tinggi, yaitu setelah ilmunya telah banyak dan tinggi, beliau mulai memberikan pendapat-pendapatnya yang tersendiri. Kadangkala pendapatnya berlawanan dengan pendapat gurunya. Imam Syafii berpendapat bahwa sebagian orang banyak elah melampaui memuliakan Imam Malik, di Andalusia terdapat sebuah kkopiah kepunyaan Imam Malik, kopiah tersebu dimuliakan untuk mengambil berkat. Apabila dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda : Malik adalah seorang manusia biasa yang mungkin melakukan kebenaran dan mungkin pula melakukan kekhilafan, oleh karena itu beliau mulai mengritik Malik. Untuk tujuan yang demikian beliau menulis sebuah kitab yang diberinama “Khilaf Malik” (“Khilaf Malik” artinya “Tantangan terhadap Malik”.). Imam Syafii menegaskan dalam kitabnya bahwa tidak ada pemikiran jika ada hadits, kitab tersebut disembunyikan selama satu tahun sebagai penghormatan terhadap gurunya. Kemudian disebarkan kepada seluruh manusia. 

Langkah tersebut di atas adalah bertujuan untuk kebaikan agama, tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kemasyhuran dengan tafaf gurunya., buktinya, beliau tidak sekali-kali menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan Imam Malik melainkan dengan katanya “Al-Ustaz”. 

Imam Syafii bukan saja mengritik pendapat-pendapat gurunya (Imam Malik), tetapi beliau juga pernah mengritik pendapat Abu Hanifah dan Al-Auz’i, oleh karena itu beliau sering menemui kesulitan. 

Oleh karena itu Imam Syafii sering mempelajari kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad bin Al-Hasan juga ilmu fiqih dari gurunya dari penduduk Irak serta mengadakan perbincangan ilmiah dengan mereka dengan cara itu beliau dapat menyatukan antara ilmu fiqih orang-orang Madinah dengan ilmu fiqih orang-orang Irak atau dengan kata lain; antara ilmu fiqih yang banyak berdasarkan kepada penyesuaian dengan akal. 

Keadaan tersebut di atas menunjang beliau untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum, oleh karena itu beliau terkenal di kalangan orang banyak dan tarafnya tinggi sebgaimana yang telah diketahui.
loading...
no image

Imam Syafii Bekerja

Pada masa remaja Imam Syafii merasakan beliau telah mendapat ilmu dengan sekadar mencukupi, oleh karena itu beliau bercita-cita hendak bekerja untuk mencari nafkah hidupnya karena beliau adalah seorang yang miskin. 

Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Dengan secara kebetulan, seorang Gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Beberapa orang dari orang Quraisy memberitahukan kepada Gubernur itu supaya mengambil Imam Syafii untuk bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut diterima, oleh karena itu Imam Syafii menyewa sebuah bilik untuk keperluan dirinya. Kemudian beliau memegang jabatan di “Najran”. Keadilan dan kejujuran Imam Syafii diketahui oleh orang banyak. Banyak dari penduduk Najran yang mencoba mengusir kedudukan beliau, tetapi mereka tidak berhasil. Imam Syafii berkata : Apabila Gubernur datang kepada mereka, mereka mencari muka mencoba membuat sedemikian dengan ku, tetapi mereka gagal. 

Suatu peristiwa telah terjadi, yaitu sepuluh orang dari pendukung Umawiyyah yang tinggal di Yaman keluar membantah pelantikan khalifah, Imam Syafii dituduh mendukung bersama itu, oleh karena itu maka Harun Ar-Rasyid memerintahkan supaya mereka dibawa kehadapannya. Ketika mereka sampai, Ar-Rasyid memerintahkan supaya dipukul tengkuk-tengkuk mereka itu. Ketika sampai kepada giliran Imam Syafii beliau berkata kepada Khalifah Ar-Rasyid : Perlahankan sedikit wahai Amirul Mukminin, tuan adalah penjemput dan aku orang yang dijemput sudah tentu tuan yang berkuasa berbuat apa saja yang tuan sukai tetapi aku tidak berkuasa berbuat yang sedemikian. 

Wahai Amirul Mukminin, apakah pendapat tuan tentang dua orang manusia ? satu dari mereka menganggap aku sebagai saudaranya, dan sementara yang satu lagi memandangnya aku sebagai hambanya, yang manakah lebih dikasihi ? Khalifah Ar-Rasyid menjawab : Sudah tentu orang yang memandang kepadamu sebagai saudaranya. Imam Syafii berkata : Engkau pun sedemikian wahai Amirul mukminin. Khalifah bertanya : Kenapakah demikian ? Imam Syafii menjawab : 

Wahai Amirul mukminin, engkau adalah anak dari Al-Abbas dan mereka itu anaknya Ali, dan kami adalah dari suku Al-Muttalib, kamu anak-anak Al-Abbas memandang kepada kami saudara kamu, sementara mereka (Umawiyyin) memandang kepada kita sebagai hamba mereka, lantaran itu Ar-Rasyid merasa lapang dada dan berkata : Wahai anak idris, bagaimanakah ilmu engkau tentang Al-Qur’an ? Imam Syafii bertanya; Ilmu Quran yang manakah yang tuan maksudkan ? Tentang hafal, aku telah menghafalnya serta aku telah menpelajarinya, aku mengetahui dimana tempat perhentian dan dimana pula permulaan dan aku tahu juga yang mana pembatal (nasikh) dan yang mana dibatalkan (mansukh) yang mana gelap dan yang mana terang, serta kecaman dan kelembutan, dan aku mengetahui juga percakapan yang ditunjukan kepada ‘am tetapi maksudnya kepada khas, dan sebaliknya percakapan yang ditujukan kepada khas tetapi maksudnya ‘am. 

Khalifah Harun Ar-Rasyid bertanya lagi : Bagaimanakah pula ilmu tentang binatang-binatang ? Syafii berkata : Antaranya bintang darat, bintang laut, bintang tanah rata, bintang bukit, bintang fallak dan bintang mabah, seterusnya binatang yang wajib diketahui. 

Khalifah Al-Rsayid bertanya lagi : Bagaimana pula pengetahuanmu yang berkaitan dengan keturunan Arab? Syafii menjawab : Di antara keturunan yang mulia dan keturunan yang tidak baik, serta aku mengetahui susunan keturunanku dan keturunan Amirul Mukminin, Khalifah Al-Rasyid berkata : Dengan apakah engkau menasihatkan Amirul Mukminin? Lalu Imam Syafii memberikan suatu nasihat yang sangat terkesan yaitu nasihat Tawus Al-Yamani. Mendengar nasihat itu Al-Rasyid lalu menangis, lalu diperintahkan supaya memberikan kepada Imam Syafii harta yang banyak serta diberi juga hadiah-hadiah yang berharga. 

Jika riwayat ini telah diketahui oleh orang banyak yakin dan sah, maka ia adalah suatu dalil tentang kepintaran akal Imam Syafii untuk melepaskan dirinya dari azab dan juga sebagai dalil tentang keluasan dan ketinggian ilmu pengetahuan di sudut yang lain pula. Dengan berbagai sebab dan pertolongan Imam Syafii berdaya membentuk ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga ilmu dan ajarannya berkembang dengan baik. Di antaranya ialah keadaan alam sekitar. Oleh karena alam sekitarnya disertakan pula oleh kerajinannya membaca buku-buku yang ada kaitan dengan ilmunya. 

Pengembaraan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu negeri ke negeri yang lain juga membantu beliau mempertinggi dan mendalami ilmu yang dipelajarinya. Beliau pernah mengembara ke negeri Yaman ke kota Kufah, Basrah, Mekah, Baghdad dan Mesir. Di antara sebab yang lain pula ialah dengan melalui pembahasan-pembahasan dan pertukaran pikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, ulama falsafah, ulama fiqih, ulama hadits dan lain-lain dan termasuk juga kajian atau memperhatikan individu. 

Inilah di antara faktor atau sebab yang menambah ilmu pengetahuan Imam Syafii lebih tinggi dan ia adalah suatu perkara yang sangat penting. Justru itu Imam Syafii berkata : Barangsiapa yang mempelajari Al-Quran maka tinggilah ilmunya, barangsiapa yang menulis hadits, kuat dan kukhlah hujjahnya, siapa berbincang tentang hukum-hukum fiqih maka ia menjadi bijak, barangsiapa mengambil berat tentang adab dan budi pekerti maka budi-bahasanya menjadi lembut dan halus. Barangsiapa memikirkan tentang ilmu kira-kira (hisab) akalnya berkembang dan siapa tidak menjaga kehormatan dirinya ilmunya tidak memberi suatu faedah.
loading...
no image

Imam Syafii Menuntut Ilmu

Imam Syafii dapat menghafal Al-Quran dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahsa Arab. Untuk tujuan itu beliau pernah mengembara ke kampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) “Huzail” lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adat istiadat mereka. 

Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafii banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari kabilah Huzail. Sebagai bukti, Al-Asmai’ penah berkata : Bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Huzail dengan seorang muda dari keturunan bangsa Quraisy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya ialah Imam syafii. 

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata : Cita-citaku adalah dua perkara : panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh daru sepuluh. Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata : Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah. 

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam Syafii pada masa mudanya banyakmenumpu tenaganya untuk mempelajari syair, sastra dan sejarah, tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorongbeliau untuk mempelajari ilmu fiqih dan ilmu-ilmu yang lain. 

Kita dapati beberapa riwayat yang menerangkan sebab yang tersebut di atas, antaranya : Pada suatu ketika Imam Syafii berjalan-jalan dengan menunggang seekor binatang, beliau masih kecil menginjak dewasa itu, bersama-sama beliau seorang juru tulis Abdullah bin Az-Zubairi, tiba-tiba Imam Syafii membaca satu rangkaian syair. Juru tulis itu menyenggol belakang beliau untuk memberi nasihat katanya : Orang yang semacam engkau tidak sesuai membaca syair yang demikian, karena ia menjatuhkan muruah, serta orang itu bertanya : Di manakah engkau dengan ilmu fiqih? Pertanyaan ini sangat berkesan dan memberi kesadaran terhadap Imam Syafii. 

Oleh karena itu beliau terus mengikuti Muslim bin Khalid Az-Zinji mufti Mekah untuk belajar ilmu fiqih daripadanya. Dari riwayat yang lain pula : Imam Syafii menemui Muslim sewaktu dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahwui bahasa Arab dan sastra. Muslim berkata kepadanya : Dari manakah engkau? Imam Syafii menjawab : Aku dari orang Mekah. Muslim bertanya lagi : Di manakah Al-Kahif, Muslim menyambung pertanyaan lagi : Dari kabilah manakah? Syafii menjawab : Dari kabilah Abdu Manaf. Muslim berkata : Baik, baik, sebenarnya Allah telah memuliakanmu di dunia maupun di akhirat, alangkah baiknya jika kamu gunakan kecerdikanmu ini untuk mempelajari ilmu fiqih, dan inilah yang lebih tepat untukmu. 

Riwayat yang lain pula : Pada suatu ketika Imam Syafii sedang mendalami mempelajarai ilmu syair, di waktu itu juga beliau menaiki sebuah bukit di suatu tempat di Mina. Tiba-tiba beliau mendengar suara dari belakangnya dan merayu : Pelajarilah ilmu fiqih, lantaran itu beliau pun mempelajari ilmu fiqih. Kebanyakan tanggapan mengatakan bahwa riwayat-riwayat di atas adalah semata-mata khayalan saja, bukan yang sebenar-benarnya. 

Riwayat yang lain pula : Yaitu pada suatu hari Mas’ab bertemu dengan Imam Syafii yang sedang rajin mempelajari syair nahwu bahasa Arab. Mas’ab bertanya : Untuk apakah ini? Jika engkau mempelajari fiqih dan hadits tentulah lebih sesuai bagimu. Pada waktu yang lain pula Mas’ab dan Syafii datang menemui Malik bin Anas. Mas’ab meminta Malik mengajar Syafii, oleh karena itu Imam Syafii dapat mempelajari ilmu yang banyak dari Malik dan beliau tidak meninggalkan sedikitpun ilmu yang didapati dari syekh-syekhnya di Madinah. 

Imam Syafii mengembara ke negeri Irak untuk mempelajari ilmu dari Muhammad Al-Hasan. Selang beberapa tahun kemudian Mas’ab dan Imam Syafii datang ke Mekah. Mas’ab menceritakan perihal Imam Syafii kepada Ibnu Daud, lalu dihadiahkan kepadanya sebanyak sepuluh ribu dirham. 

Inilah antara empat riwayat atau kisah yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubahnya tumpuan Imam Syafii dari mempelajari bahasa dan sastra kepada mempelajari ilmu fiqih dan sejarah. Tidak mustahil semua riwayat itu harus berlaku walaupun pada lahirnya satu daripadanya yang berlaku. Walau bagimanapun juga semua riwayat tersebut menerangkan kepada kita tentang asal usulnya. 

Suatu perkara yang dapat diterima, yaitu bahwa Allah Ta’ala menyediakan bagi Imam Syafii orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqih dari kelebihannya dari ilmu bahasa dan sastra. 

Pendapat yang sebenarnya ialah Imam Syafii menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi orang yang cakap. Sungguhpun beliau menapatkan kepercayaan untuk meberikan fatwa dan hukum-hukum dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zinji, beliau tidak cepat merasa puas, bahkan beliau tetap belajar mempelajari ilmu-ilmu, kemudian belaiu berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau belajar kepada Imam malik, yaitu setelah beliau bersedia untuk menemuinya. Untuk mempelajai Kitab Al-Muwatta. Imam Syafii dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau minta surat pengakuan dari Gubernur Mekah untuk menemui Malik. Ketika malik menemui Syafii beliau berkata : Allah telah memasuki cahaya (Nur) ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan dengan melakukan maksiat. 

Setelah Imam Syafii belajar kepada Malik, Malik meminta beliau belajar dengan lebih giat lagi. Imam Syafii terus mempelajari ilmu hadits dan fiqih dari Malik sampai Malik meninggal dunia, yaitu pada tahun 179 Hijriah. Imam Syafii pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau pernah mengembara ke sana sini ketika beliau menuntut ilmu kepada Imam Malik.
loading...
no image

Kelahiran dan Keturunan Imam Syafii

Imam Syafii dilahirkan di kota Ghazzah dalam Palestina pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termasyhur di kalangan ahli sejarah . . . Ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan yaitu sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh juga dari Baitul Makdis, dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri Yaman. 

Yakut menceritakan bahwa Imam Syafii pernah menceritakan : Aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu dibawaku bersamanya ke Mekah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun. 

Untuk menyatukan antara pendapat-pendapat tersebut di atas pernah dikatakan bahwa beliau dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalin, dan penduduk Asqalin semuanya dari kabilah orang Yaman, dan inilah maksud bagi mereka yang mengatakan beliau dilahirkan di Yaman, atau dengan kata lain beliau dilahirkan di kalangan orang Yaman. Yakut telah menceritakan ketiga riwayat tersebut kemudian katanya : Tidak menjadi syak lagi bahwa Imam Syafii dilahirkan di Ghazzah, kemudian beliau berpindah ke Asqalin dan tinggal di sana sehingga remaja. 

An-Nawawi berkata : Pendapat yang termasyhur ialah beliau dilahirkan di Ghazzah. Diceritakan bahwa Imam Syafii dilahirkan pada malam Abu Hanifah meninggal dunia, jika pendapat ini benar, kepastian tentang ini adalah jauh – adalah suatu perkara yang terjadi secara kebetulan saja. Seorang Imam meninggal dunia dan di masa itu juga lahir seorang Imam yang lain. 

Keturunan Imam Syafii selanjutnya : Abu Abdullah bin Idris bin Al-Abas, Utsman bin Syafii bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf. Beliau adlaah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah saw. pada datuk Rasulullah, yaitu Abdu Manaf. Lantaran itu dikatakan juga kepada Imam Syafii “Anak bapak saudara Rasul”. 

Yakut berpendapat : Hasyim yang tersebut dalam silsilah keturunan Imam Syafii itu bukan Hasyim datuk kepada Rasulullah saw. Hasyim datuk kepada nabi ialah Hasyim bin Abdu Manaf dan Hasyim ini anaknya Ukhai. 

Dengan pertalian tersebut di atas Imam Syafii menganggap dirinya dari orang yang dekat kepada Rasulullah, bahkan beliau dari keturunan “Zawil Kurba” yang berjuang sama dengan Rasulullah di zaman jahiliyah dan Islam. Mereka bersama dengan Rasulullah juga semasa orang Quraisy mengasingkan Rasulullah. Mereka bersama turut menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah. 

Oleh karena itu tidak benar apa yuang dianggap oleh setengah dari orang yang mengatakan bahwa beliau bukan dari keturunan Quraisy bahkan dengan ketuaan saja. 

Keluarga Imam Syafii adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. 

Bapak Imam Syafii meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibu beliau membawanya ke Mekah di waktu umur beliau dua tahun, dan menurut pendapat yang telah disebutkan di atas umurnya di waktu itu aialah 10 tahun. imam Syafii hidup sebagai seorang anak yatim. 

Ibu Imam Syafii adalah keturunan Al-Azd, pendapat yang mengatakan beliau dari Quraisy adalah tidak benar. Nama ibunya ialah Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyyah. 

An-Nawawi pernah menceritakan tentang ibu Imam Syafii katanya : bahwa Rasulullah pernah bersabda : Al-Azd ialah singa Allah di bumi ini, banyak dari manusia yang hendak menjatuhkan mereka, tetapi tidak diizinkan Allah bahkan Allah meninggikan mereka, dan sesungguhnya pada suatu masa manusia akan berkata : Alangkah bertuah jika aku seorang Azdi dan alangkah bertuah juga jika ibuku seorang Adiyyah. Dan menurut suatu riwayat yang diiwayatkan oleh hadits maukuf yang maksudnya : Raja adalah dari orang Quraisy, kehakiman dari orang Anshar, jika penyeruan adzan dari orang Habsyah, dan amanah dari orang Al-Azd. 

Semasa muda Imam Syafii hidup dalam kemiskinan, sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.
loading...
no image

Imam Syafii Imam Ketiga

Imam Syafii ialah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah. 

Imam Ahmad bin Hambalpernah berkata : Diceritakan dari nabi saw. bahwa Allah menghantarkan kepada umat ini seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul ‘Aziz dihantarkan untuk seratus tahun yang pertama, dan aku berharap Imam Syafii pembaharu untuk seratus tahun yang kedua. 

Sungguhpun Ibnu Hambal telah menyatakan pendapatnya dengan harapan, tetapi terdapat seorang yang lain yang menentukan hukum yang terang berkenaan dengan perkara ini. Pda suatu masa, pada tahun 303 Hijriah, seorang yang alim datang menemui Ahmad bin Suraij Al-Kadhi, orang itu berkata kepada Suraij : Wahai Al-Khadi, aku akan menceritakan suatu berita baik kepadamu, yaitu bahwa Allah menghantarkan pada tiap-tiap seratus tahun seorang pembaharu dalam agama, dan Allah mengantarkan Umar bin Abdul Aziz dipermulaan seratus tahun yang pertama, beliau telah meninggal dunia pada tahun 103 Hijriah (Menurut Kitab “Khamir Ar-Rasyidin bin Abdul Aziz”, jilid yang pertama, Khalifah Umar meninggal dunia pada tahun 101, lihat halaman 25.) dan diutuskanlah di permukaan abad yang kedua, yaitu seratus tahun yang kedua, Abu Abdullah Muhammad Idris Asy-Syafii, beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah dan diutuskan engkau untuk permulaan seratus tahun yang ketiga. Kemudian orang itu membaca syair yang maksudnya : 

Dua orang pembaharu (mujaddid) telah pergi, mudah-mudahan Allah memberkati mereka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian diganti pada As-Syafii yang bijaksana sekali nama aslinya ialah Muhammad. Sebagai pewaris Nabi, dan anak bapak saudara Muhammad Aku ingin memberitahukan bahwa kamu adlaah orang yang ketiga Selepas dari mereka, mudah-mudahan diterima taubat Ahmad 

Ibnu Suraij menangis sangat kuat dan berkata : Bahwa orang ini mengucapkan ta’ziah kepadaku, dan beliau meningal dunia pada tahun tersebut. 

Jalaluddin As-Suyuti pernah menyusun beberapa rangkaian syair menerangkan hal ini yang diberi nama “Tuhfatul Muhtadin bi-akhbar Al-Mujaddidin”. Beliau menyatakan di dalamnya bahwa pembaharu yang pertama di seratus tahun yang pertama ialah Umar bin Abdul Aziz khalifah yang kelima dan Imam Syafii adalah pembaharu di permulaan seratus tahun yang kedua katanya : 

Di permulaan seratus tahun yang pertama ialah Umar. 
Seorang Khalifah yang adil dan mulia. 
Imam Syafii adalah di permulaan seratus tahun yang kedua. 
Lantaran ilmunya yang banyak dan tinggi. 

Masa hidup Imam Syafii ialah semasa pemerintahan Abbasiyyah. Masa iniadalah suatu masa permulaan dlam perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diketahui di masa ini juga penerjemahan kitab-kitab mulai banyak, ilmu falsafah juga dipindahkan, ilmu-ilmu juga disusun dan berbagai pahaman telah timbul dalam masyarakat Islam. Banyaklah peristiwa yang ada kaitannya dengan masyarakat berlaku dan bermacam-macam pula aliran pikir berkembang serta banyak pula pengacau. 

Percoban untuk membuat kekacauan dan kejahatan di kalangan umat telah berlaku, di masa ini juga timbul golongan Al-Mutakallimin dan pengacau yang keluar dari agama. Perbedaan antara ahlul-Hadits dan ahlul-nakli dengan aliran ahlul-Ra’i mulai diketahui oleh orang banyak. Bidang perbincangan dan perdebatan antara keduanya semakin luas, tetapi Imam Syafii hampir sama dengan aliran yang pertana. 

Kerajaan Islam mulai luas, dan berdirilah ibukota-ibukota yang besar yang terkenal sebagia gedung ilmu pengetahuan yang luas, seperti kota Baghdad, Kufah, Basrah, Damsyik, Fusrat, Qurtubah, Qairawan dan lain sebagainya.
loading...

Friday, June 21, 2013

no image

Risalah Imam Malik

Dari Malik kepada Al-Laith bin Saad : Selamat sejahtera atas kamu, aku memuji Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia (Allah) semoga Allah memelihara aku dan engkau dengan taat padanya lahir dan batin dan semoga ia melepaskan aku engkau dari dan semua perkara yang tidak disenanginya.

Ketahuilah, semoga Allah memberi rahmat pada engkau, dan aku tahu bahwa engkau memberi fatwa kepada manusia tentang hal-hal yang berlawanan dengan kebanyakan orang-orang di sekitarku. Begitu juga dengan negeri kita sekarang. Engkau bertanggung jawab secara keseluruhannya terhadap penduduk engkau, dan engkau diharapkan oleh mereka sebelum engkau, dan mereka berpegang kepada apa-apa yang datang dari engkau, hendaklah benar-benar engkau menjaga diri, dan hendaklah engkau menuruti perkara yang melepaskan diri engkau karena Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran :

Artinya : Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.(QS. At-Taubah : 100).

Artinya : Sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.(QS. Az-Zumar : 17 dan 18)

Manusia adalah pengikut kepada orang-orang Madinah, padanya berlaku Hijrah di sana diturunkan Al-Quran dan dihalalkan perkara-perkara yang halal dan diharamkan perkara yang haram karena Rasulullah berada bersama mereka dan wahyu masih diturunkan kepadaNya. Beliau memerintahkan mereka, mereka mematuhiNya, Rasul memerintahkan suatu kepada mereka, mereka mengikuti sehingga junjungan kembali ke rahmatullah. Beliau memilih untuk mereka menuruti apa yang terdapat di sisi Rasulullah shalawat dan salam atas mereka, juga rahmat dan berkat.

Kemudian orang-orang yang terakhir menuruti ajaran-ajarannya, orang banyak pun mengikuti mereka dan siapa yang menjalankan perkara-perkara menurut hukum yang diturunkan, apa-apa yang mereka lakukan mereka jalankan dan apa yang tidak diketahui ditanyakan. Kemudian mereka mengambil pendapat yang lebih kuat mengikuti ijtihad dan apa yang berlaku di zaman itu, dan apabila ada pertentangan dari orang lain atau pun ada pendapat yang lebih kuat dan baik mereka meninggalkan pendapat mereka, terus berpegang dengan yang lain.

Orang yang terkemudian (At-Tabi’in) mengikuti jalan-jalan ini juga. Apabila suatu perkara yang sudah dijalankan oleh orang banyak maka aku tidak berpikir ada seorang pun yang meninggalkan apa yang terdapat di kalangan mereka yang sudah menjadi warisan dan tidak harus mereka nafikan dan tidak pula harus mereka tonjol-tonjolkan.

Sekiranya penduduk negeri lain berpendapat : Bahwa pekerjaan ini adalah pendapat di negeri kami dan ini adalah pekerjaan mereka, yang terdahulu dari kami, mereka itu tidak boleh dipercayai dan tidak pula perkara ini diharuskan bagi mereka.

Hendaklah engkau pikirkan semoga engkau diberi rahmat – apa yang aku tuliskan kepada engkau, dan ingatlah bahwa aku berharap perkara yang mendorong ku untuk menulis surat ini adalah dengan niat yang ikhlas karena Allah saja penyudahan adalah dari engkau dan begitu juga pilihan. Sekiranya engkau mengikuti harus ingat bahwa aku tidak memaksakan engkau dengan nasihat itu.

Semoga Allah memberi taufik kepada ku dan engkau untuk taat terhadapNya dan terhadap RasulNya dalam semua perkara di setiap masa . . . wassalamu alaikum warahmatullah. 
Di antara permasalahan yang disebutkan oleh Imam Malik dalam suratnya dan Al-Laith menjawab serta menetapkan adanya perselisihan, yaitu : 
 • Shalat jama’ antara dua shalat yaitu menunaikan dua shalat dalam satu waktu, yang disebut jama’ taqdim dan jama’ ta’khir. Tidak ada perselisihan tentang antara Dhuhur dan Ashar di “Arfah” adalah jama’ taqdim dan shalat jama’ antara Maghrib dengan Isya’ di Muzdalifah adalah jama’ ta’khir. Keduanya adalah sunat. Tetapi yang menjadi perselisihan ialah tentang dikumpulkan di tempat yang lain dari dua tempat yang tersebut. Jumhur ulama mengharuskan jika terdapat sebab yang mengharuskan, jika Imam Abu Hanifah tidak membenarkan. Mereka berselisih pula tentang shalat jama’ dengan sebab hujan di tempat kediaman sendiri. Imam Syafii mengharuskan pada shalat malam saja (Magrib dan Isya’) Al-Laith tidak membenarkan sama sekali. 
 • Penghukuman dengan seorang saksi dan sumpah orang yang mendakwa. Imam Malik, Syafi’i, Ahmad Daud, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah yang tujuh menerima (mengharuskan) dalam masalah harta benda sementara Abu Hanifah, Al-Laith, At-Tsaur dan Al-Auz’i tidak mengharuskan, Jumhur orang-orang Irak mengharuskan semua benda. 
 • Masalah kapankah diwajibkan bagi istri menuntut mas-kawin yang ditangguhkan? Sahabat-sahabat Rasulullah shalawat dan salam atas mereka semuanya berpendapat bahwa tidak harus bagi istri menuntut mas-kawin yang ditangguhkan kecuali dengan sebab berlaku talak dan mati. Dan ada pula mereka yang mengatakan jika istri mensyaratkan mendahulukan semua mas-kawin maka wajib didahulukan dan jika suami mensyaratkan tangguh semuanya maka baginya harus berbuat demikian.
 • Sumpah, suami yang bersumpah tidak mau mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih atau tidak ditentukan waktunya. Al-Quran menjelaskan perkara ini :           •        •     Artinya : Kepada orang-orang yang bersumpah (meng-ilaa') isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 226 dan 227) Para fuqaha bersepakat bahwa apabila masa tersebut sudah genap, tetapi ia belum mendekatinya maka berlakuklah perceraian di antara keduanya. Sementara Abu Hanifah dan rekan-rekannya juga At-Tsaur berpendapat talak berlaku dengan berakhirnya masa,. Malik, Al-Laith, Syafi’i, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud berkata : Bagi suami menyempurnakan dan kembali kepada istrinya dan baginya harus mentalak istrinya. 
 • Apabila seorang istri diberi hak mentalak dirinya atau suaminya menyerah kepadanya, Imam Malik berpendapat begitu juga Abu Hanifah, Syafi’i, Al-Auz’i dan sebagain dari ulama bagi istri ada pilihan : Jika ia memilih hendak kekal dengan suaminya ia tetap kekal. Dan jika istri memilih mentalak ia tertalak. Ibnu Hazim berkata : Istri tidak memiliki sesuatu karena apa yang diberikan oleh syara’ kepada lelaki maka tidak harus kita memberi kepada perempuan. 
 • Masalah seorang lelaki yang kawin dengan hamba (amah) orang lain kemudian ia membelinya. Atau seorang perempuan merdeka yang kawin dengan seorang hamba kemudian ia membelinya. Para fuqaha bersepakat bahwa terpaksa nikah di dua situasi. 
 • Masalah shalat dan khutbah karena shalat minta hujan, dan yang manakah yang patut didahulukan khutbah atau sembahyang? Imam Malik dan juga Imam Syafi’i berpendapat harus didahulukan shalat dan Al-Laith dan Daud berpendapat hendaklah didahulukan khutbah. 
 • Masalah zakat perkongsian, Malik bependapat tidak wajib melainkan setelah tiap-tiap bagian sudah cukup nisabnya. Al-Laith berpendapat bahwa harta perkongsian adalah sama dengan harta seorang saja. 
 • Masalah seorang yang dihukumkan muflis (bengkerap) apakah hukumnya jika ia membeli suatu barang dan si penjual belum menerima uang bayaran dengan cukup? Malik berpendapat harus bagi penjual membayar kembali uang yang diterima kemudian haruslah baginya menarik barang yang dijual atau bagi penjual harus memaksa supaya ia membayarnya. Al-Laith juga berpendapat harus dipaksa si pembeli yang muflis itu membayar harga yang tinggalkan jika ia telah terima setengah dari harga barang itu. 
 • Saham atau bagian bagi tentara penunggang harta ghanimah (harta yang didapat dengan kemenangan perang), Abu Hanifah mengharuskan bagi penunggang kuda mengambil dua bagian, satu untuk dirinya dan satu bagian lagi untuk kudanya. Malik, Al-Laith, Al-Auz’i dan lain-lain mengharuskan tentara kuda mengambil tiga bagian. Satu bagian untuk dirinya dan dua bagian untuk kudanya. 

Abu Hanifah berkata : Aku tidak memberi bagian kepada binatang lebih banyak daripada manusia. 

Inilah di antara masalah-masalah yang diperselisihkan yang disebut oleh Imam Malik dalam risalahnya kepada Al-Laith. Untuk lebih lanjutnya Al-Laith telah menjawab risalah Malik. Al-Laith telah menyebutkan dalam surat jawabannya menurut apa yang dapat kita pahami bahwa beliau telah menulis kepada Malik untuk mendapatkan tanggapan dan pengakuan. Kita tidak sebutkan dalam surat tersebut karena Malik tidak menyebutkan dalam suratnya. 

Al-Laith menunjukkan kesenangan hatinya karena Malik tidak menunjukkan perhatian kepada suratnya. Al-Laith sangat setuju dengan pendapat Malik tentang taraf kedudukan orang-orang Madinah tetapi beliau mengingatkan bahwa ‘Al-Ijtihad’ adalah juga dari amalan orang-orang terdahulu, dari golongan Muhajirin dan Anshar dan juga jalan bagi mereka yang mengikuti perkara-perkara yang baik apabila tidak terputus dalam nas beliau mengingatkan juga bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw. pernah berselisih paham di dalam beberapa masalah dan demikian juga ‘At-tabi’in. 

Al-Laith pada akhirnya membeberkan masalah-masalah yang diperselisihkan dengan Malik dan beliau mempertahankan pendapat-pendapatnya. Menurut apa yang kita ketahui dengan ringkas tentang permasalahan, kita kemukakan di sini jawaban Al-Laith : Selamat sejahtera atas kamu. Aku memuji Allah dan menerima kasih kepadaNya, tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Dia (Allah) dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kami dan engkau dan mudah-mudahan dianugerahkan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. 

Surat engkau sudah ku terima, engkau telah menyebutkan tentang kebaikan dirimu yang sangat menyenangkan hatiku. Aku berdoa semoga Allah kekalkan engkau dalam keadaan yang demikian. Dan disempurnakan lagi apabila engkau bersyukur dan diberi tambahan dengan rahmatNya. Engkau telah menyebutkan juga tentang surat yang aku tujukan kepada engkau dan engkau telah menyebutkan juga tentang pendirian engkau terhadap surat itu dan engkau telah akhiri dengan tanda mohon engkau dan surat itu telah kami terima. Semoga Allah memberi balasan yang baik atas kamu. Bahwa surat itu adalah surat dari engkau untuk kami. Aku ingin menerangkan hakikat surat itu dengan pandangan dari kami. 

Engkau telah menyebutkan bahwa suratku sangat menggembirakan disebabkan pernghargaan ku terhadap engkau sehingga dalam permulaan suratku dan nasihatmu mengharapkan supaya surat itu menjadi tempat perhatian dan ia tidak mencegahmu dari perkara yang engkau percayakan selain sangat baik tanggapan terhadap kami. Kalau sudah tidak tentu aku tidak akan memperingatkan engkau dengan cara ini. 

Sesungguhnya engkau dapat mengetahui bahwa aku memberikan fatwa-fatwa dengan fatwa yang berlawanan dengan pendapatnya sebagian manusia di negeri kamu. Dan bahwa hendaklah aku menjaga diriku lantaran pegangan orang-orang sebelumnya aku dengan apa yang telah kuberikan fatwa kepada mereka. Dan sesungguhnya semua manusia menjadi pengikutnya orang-orang Madinah yang menjadi tempat hijrah dan di sana juga Al-Quran diturunkan. 

Sebenarnya tuduhan engkau itu adalah benar Insya Allah. Dan aku termasuk di bawah orang yang engkau kehendaki. Aku tidak pernah menjumpai seorang pun yang berilmu aku benci kepdanya karena fatwa-fatwanya yang luar biasa, dan aku pula sangat membela ulama Madinah yang telah lampau. Aku tidak mengambil yang salah terhadap fatwa yang mereka bersepakat terhadap aku. Segala pujian hanya kepada Allah yang tidak ada yang lain selain bagiNya. 

Berkenaan dengan apa yang telah engkau sebutkan tentang makam Rasulullah di Madinah, dan juga di sana diturunkannya Al-Quran dan di sana juga terdapat sahabat-sahabat Rasulullah, semua manusia adalah pengikutnya sebagaimana telah kamu ketahui. 

Berkenaan dengan ayat :

Artinya : Bahwa banyak dari orang yang terdahulu keluar berjihad karena mengharapkan keridhan Allah, mereka menyatukan negeri-negeri Islam dan banyak manusia yang menuruti mereka. Mereka berpegang kepada ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah, dan mereka berjihad mengikuti pendapat mereka tentang perkara-perkara yang tidak dierngkan oleh Al-Quran dan hadits Rasulullah saw. (QS. A-Taubah : 100). 

Orang yang menggantikan mereka ialah Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka dipilih oleh orang Islam, dan mereka bertiga tidak sekali-kali mengurangi persediaan untuk melatih tentara-tentara Islam, dan tidak pula mereka mengabaikannya. Bahkan mereka tetap menegakkan agama Islam, dan mereka memberi perintah supaya jangan berselisih dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Nabinya. Mereka tidak sedikit pun meninggalkan perkara-perkara yang diterangkan oleh Al-Quran, atau pun yang diamalkan oleh Rasulullah saw. atau perintah-perintah yang ditunjukkan untuk mereka yang sesudahnya, mereka sampaikan kepada mereka semuanya. 

Apabila datang sesuatu perkara yang dibuat oleh sahabat-sahabat Rasulullah saw. di Mesir, Syam dan Irak yaitu semasa Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka tetap berpegang dengan ajaran-ajaran itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak menyuruh kepada ajaran-ajaran yang lain. Kita tidak mendapatkan bahwa Nabi mengharuskan negeri Islam mengadakan sesuatu perkara yang tidak dibuat oleh orang yang terdahulu dari sahabat Rasulullah saw, begitu juga At-Tabi’in. 

Sahabat-sahabat Rasulullah berselisih juga dalam memberikan fatwa-fatwanya. Sebenarnya kalau tidak disebabkan aku telah mengetahui bahwa engkau telah paham tentang masalah itu sudah tentu aku tidak menulis kepada engkau. Para At-tabi’in juga pernah berselisih dalam beberapa perkara, seumpamanya Said bin Al-Musayyab dan mereka yang lainnya, orang yang sesudah mereka juga berselisih. Sebagian dari mereka berada di Madinah dan juga di lain-lain tempat. 

Orang yang menjadi pemimpin mereka pada masa itu ialah Ibnu Syuhaib dan Rabi’ah bin Abi Abdur-Rahman. 

Ada pun perselisihan antara Rabi’ah dengan orang-orang terdahulu, sebenarnya kamu telah mengetahui dan kamu berada bersamanya. Aku mendengar pendapatmu dalam hal ini, dan juga pendapat orang-orang yang bijaksana pandai dari Madinah, seperti : Yahya bin Said, ‘Ubaidillah bin Umar dan lain-lain dari golongan orang yang lebih muda darimu dan tidak kurang juga dari orang-orang yang lebih tua darinya, sehingga kamu terpaksa meninggalkan majlis tersebut lantaran kamu tidak setuju dengannya. 

Pandanganmu dan Abdul; Aziz bin Abdullah tentang merendah-rendahkan Rabi’ah dalam perkara tersebut di atas yang mana kamu berdua menyetujui atas penolakan itu, memang kamu membenci terhadap perkara yang aku benci sungguhpun demikian kebaikan Rabi’ah adalah juga sangat banyak, dan pikirannya juga cerdas lidahnya tajam, kelebihan-kelebihannya sangat nyata semua perjalanan hidupnya dicurahkan untuk agama Islam. Jika bergaul dengan sahabat-sahabatnya pada ‘am dan dengan kita khasnya adalah baik. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadanya serta diampuni dosanya, serta diberi ganjaran yang lebih sesuai dengan amalannya. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perselisihan Ibnu Syihab adalah sangat banyak. Apabila beliau ditanya dalam suatu masalah, dengan kecerdasan akalnya dapat diselesaikan (dipecahkan) tiga perkara, mereka mengkritik antara yang satu dengan yang lain sehingga tidak disadari sehingga apa yang dipikirkan dalam perkara itu. Inilah yang menyebabkan aku meninggalkan perkara yang tidak engkau setujui aku tinggalkan. 

Kamu telah mengetahui juga sebab yang kuingkari keharusan shalat jama’ di negeri-negeri Islam ketika malam hujan, sebenarnya hujan di negeri Syam lebih banyak dari hujan di Madinah, dan ini tidak ada yang mengetahui sebabnya melainkan hanya Allah, pada hal ini tidak seorangpun yang beriman mengharuskan shalat jama’ ketika malam hujan, antara mereka itu : Abu ‘Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Umar bin Al-‘As dan Mu’az bin Jabal. 

Mengikuti apa yang kami ketahui bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda :

 اعلمكم بالحلال والحرم معاذابن جبل. 

Artinya : Orang yang lebih mengetahui tentang halal dan haram ialah Mu’az bin Jabal. 

Dan juga dikatakan bahwa pada hari kiamat Mu’az mendahului ulama-ulama dengan kelebihannya, dan begitu juga Syurahbil bin Hasanah, Abu Darda dan Bilal bin Rabah. 

Di antara mereka itu juga : Di Mesir, Abu Zar, Az-Zubir bin Al-‘Awwam dan Sa’d bin Wakkas, di Hims pula tujuh orang dari Ahli Badr, dan seluruh negeri-negeri Islam, di Irak ialah Ibnu Mas’ud Huzaifah bin Al-Yaman, Imran bin Al-Husain, Amirul-Mu’minin, Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang lagi dari sahabat-sahabat Rasulullah, mereka beberapa tahun tidak menggabungkan shalat antara Maghrib dan Isya’ 

Di antara masalah yang lain pula ialah berkaitan dengan hukuman yang berdasarkan kepada seorang saksi dan sumpahnya orang yang menuduh . . .kamu telah mengetahui bahwa hukum ini masih berjalan di Madinah sedangkan tidak seorang pun dari para sahabat Rasulullah saw. yang menghukum sedemikian seperti di Syam, Hims, Mesir dan Irak, dan tidak seorang pun dari Khalifah Ar-Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali yang menulis kepada mereka. 

Sebagaimana telah engkau ketahui dari sejarah, apabila Umar bin Abdul Aziz memegang jabatan Khalifah, beliau seorang yang sangat tegas dan bekerja keras untuk menegakkan agama, beliau seorang yang sangat bijaksana serta sangat mengetahui perkara-perkara yang berlaku di kalangan manusia. Pada suatu masa Zuraik bin Al-Hakam menulis surat kepadanya katanya : Tuan menghukum di Madinah berdasarkan kepada seorang saksi atau dengan sumpah orang menuduhi. Khalifah menjawab kepadanya dengan kata-katanya : Bahwa kami menghukum dengan cara yang demikian di Madinah, tetapi kami mengetahui orang-orang Syam menghukum dengan cara yang lain. Maka janganlah kamu menghukum kecuali dengan seorang saksi yang adil atau dengan dua orang saksi perempuan. 

Khalifah tidak pernah menggabungkan shalat Maghrib dengan Isya’ di waktu malam ketika hujan, sedangkan hujan turun dengan lebat ketika beliau berada di rumahnya di Khanasirah. 

Di antara masalah yang diperselisihkan juga ialah, bahwa orang-orang Madinah mengharuskan pembayaran mas-kawin (sadak) yang ditangguhkan apabila istri memintanya. Para ulama Irak dan Syam bersepakat dengan orang-orang Madinah dalam masalah ini dan begitu juga pendapat orang-orang Mesir, sedangkan tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah dan mereka selepasnya menghukum sebagaimana orang-orang Irak, Syam dan Mesir kecuali perceraian yang berlaku dengan sebab mati atau pun talak, dengan keadaan yang seperti ini barulah perempuan berhak menuntut mas-kawin yang ditangguhkan. 

Masalah yang lain pula ialah tentang sumpah yaitu apabila seorang suami bersumpah tidak mau mengumpuli (jima’) istrinya dalam masa empat bulan, maka istrinya tidak tercerai melainkan setelah disempurnakan (yukaf) sekalipun telah genap empat bulan. Sedangkan Nafi’ menceritakan kepadaku mengikuti apa yang diterima dari Abdullah bin Umar, beliau adalah seorang yang menceritakan tentang (taukif) yang tersebut selepas beberapa bulan, beliau mengatakan atau menerangkan tentang jumlah (Ila) sebagaimana yang tersebut di dalam kitab suci Al-Quran katanya : 

Tidak diharuskan bagi orang yang bersumpah mendekati istrinya apabila sampai waktunya melainkan setelah disempurnakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah ataupun ia menceraikan istrinya. 

Kamu berpendapat sekiranya ia tidak membuat sesuatu pada hal waktu empat bulan sudah cukup sedangkan suami belum bertindak sesuatu maka talak tidak jatuh. 

Manurut apa yang aku ketahui bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Kubaisah bin Duaib dan Abu Salamah bin U’uf berkata : apabila genap empat bulan maka jatuhlah talak ba’in, sementara Said bin Al-Musayyah berpendapat : apabila genap empat bulan maka jatuh satu talak, dan diharuskan suami kembali (ruju’) ketika dalam masa iddah. 

Antara lain pula bahwa Zaid bin Tsabit pernah berkata : Apabila suami, memberi kuasa talak kepada istri, si istri setuju hidup dengan suaminya, hukumnya jatuh satu talak, dan jjika istri mentalak dirinya sendiri dengan tiga talak gugur satu talak juga, pendapat ini sama dengan pendapat Abdullah bin Marwan. 

Rabi’ah bin Abdur-Rahman berkata : hampir keseluruhan manusia bersepakat bahwa jiwa istri memilih hidup bersama suaminya hukumnya tidak jatuh talak, dan jika istri mencerai dirinya sama dengan satu talak atau dua harus baginya kembali (ruju’) kepada istrinya, tetapi jika istri mencerai dengan tiga talak hukumnya ialah talak ba’in, dan tidak boleh bagi suaminya mengawini lagi dengan istri yang dicerai dengan talak ba’in melainkan setelah si istri berkawin dengan seorang laki-laki yang lain, dan suami yang baru itu menceraikannya sesudah melakukan persetubuhan yang sah, atau pun dengan sebab suami yang baru itu meninggal dunia, kecuali jika si suami yang terdahulu berkata : Aku memberi kuasa satu talak saja, si suami hendaklah bersumpah membenarkan percakapan kemudian di asingkan di antara keduanya. 

Di antara masalah yang lain pula bahwa Abdullah bin Mas’ud berkata : Siapa saja dari kaum lelaki kawin dengan hamba (amah) kemudian mereka membelinya, dengan pembelian itu suaminya telah menjatuhkan tiga talak, begitu juga pendapat Rabi’ah. Hukumnya adalah sama jika seorang perempuan merdeka kawin dengan seorang hamba lelaki kemudian ia membelinya. 

Sebenarnya kami mengetahui dari kamu juga tentang fatwa bagi orang yang dipaksa. Aku telah menulis kepada engkau dalam setengah dari masalah tersebut, tetapi engkau tidak memberi keterangan dalam masalah yang aku sebutkan itu. Aku ragu perkara ini menyusahkanmu lantaran itu aku tidak menyebutnya, begitu juga perkara yang kamu sebutkan menurut pendapatmu. 

Antara lain pula, aku mengetahui bahwa kamu meminta Zufar mendahulukan shalat dari khutbah semasa melakukan istisqa’ (minta hujan), dalam hal ini engkau telah membuat suatu pekara yang luar biasa karena khutbah dan shalat minta hujan adalah sama dengan shalat jumat kecuali imam hendaklah berdoa minta hujan setelah selesai dari khutbah, kemudian barulah dilakukan shalat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar bin Muhammad, Ibnu Hazm dan lain-lain membaca khutbah dan berdoa minta hujan sebelum melakukan shalat, jadi perbuatan Zufar adalah menyasarkan seluruh manusia pada masa itu, lantaran itu mereka ingkari. 

Antara lain pula, ialah engkau berpendapat bahwa harta yang bercampur dengan perkongsian tidak diwajibkan zakat kecuali tiap-tiap bagian sudah cukup nisabnya, tetapi menurut Umar bin Al-Khattab bahwa diwajibkan zakat walaupun tidak sama bagiannya dan hukum ini pernah berlaku semasa Umar in Abdul Aziz dan lain-lain, sedangkan menurut wilayah yang diceritakan oleh Yahya bin Said bahwa hal ini pernah dilakukan oleh selain dari para ulama yang terkemuka pada masa itu. Semoga Allah memberi rahmat dan kasih sayang kepadanya serta diampuni dosanya juga dimasukkannya ke dalam surga. 

Di antara lain pula bahwa engkau berpendapat : apabila seorang menjual barang miliknya kepada seorang tiba-tiba orang itu (pembeli) tersebut jatuh miskin (bangkrut) dan sebagian dari barang tersebut telah dibawa bicara di muka hakim atau pun pembeli telah membelanjakan sebagian daripadanya, maka hendaklah penjual mengambil barang yang masih tinggal sedangkan orang banyak berpendapat bahwa apabila telah dibawa bicara di muka hakim atau pembeli telah membelanjakan sebagian dari barang itu, maka barang itu tidak dikira sebagian dari barang tersebut. 

Antara lain lagi, bahwa Nabi saw. pernah memberikan kepada Zubir bin Al-‘Awwam satu bagian saja selaku tentara berkuda, pda hal seluruh manusia pada waktu itu menceritakan bahwa Rasulullah memberi empat bagian untuk dua orang tentara berkuda dan menahan orang yang ketiga, sedangkan orang banyak berpendapat sebagai berikut : 

Orang-orang Syam, Mesir, Irak dan juga Afrika tidak berselisih dengan pendapat orang banyak sekali pun berita itu kamu mendengarnya dari orang yang tidak sehat akalnya. 

Aku tinggalkan banyak lagi perkara yang hampir sama dengan masalah-masalah tersebut di atas. Aku berharap semoga kamu mendapat taufik dan hidayah dari Allah dan diberi umur panjang dan mudah-mudahan orang banyak dapat mengambil faedah dari engkau, dan aku bimbang kalau orang yang semacam engkau akan hilang, aku tetap memuliakan sekalipun kita berada berjauhan tempat. 

Inilah taraf engkau pada pandanganku maka hendaklah engkau yakin dan percaya hal ini. Aku berharap kamu selalu menulis surat kepadaku semoga aku dapat mengetahui beritamu dan juga keluargamu. 

Syukur kepada Allah, sewaktu menulis surat ini kamu semua dalam keadaan sehat dan baik. Kami berharap semoga Allah mengaruniakan kepada kami dan tuan semua kesyukuran atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dan disempurnakannya. Akhirnya salam sejahtera dan rahmat atas engkau. 

Risalah yang tersebut di atas adalah dianggap suatu contoh yang baik dalam perdebatan ilmiah antara dua orang sarjana dalam bidang ilmu fiqih dan ilmu-ilmumu yang lain di kalangan umat Islam. 

Risalah tersebut menunjukkan kepada kita suatu teladan yang baik tentang adab perdebatan, yaitu hendaklah dengan tuan untuk mencari kebenaran (hak) serta hendaklah terlebih dahulu dikaji dengan teliti tentang masalah yang diperbincangkan dan hendaklah dengan jalan yang baik dan jujur. 

Kita telah melihat bagaimana Imam Malik memulai percakapannya, yaitu dengan bahasa yang halus, lemah lembut dan mulia, kemudian dengan doa restu dan dengan halus pula beliau menyebut pendapatnya tentang apa yang didapati dari surat rekannya, kemudian beliau sertakan pula kata-katanya yang berupa penghormatan bagi Al-Laith katanya : Oleh karena amanah engkau, kemuliaan engkau dan juga taraf engkau di antara penduduk negeri engkau maka sudah sewajarnya engkau menjaga diri dan mengikuti perkara-perkara yang menyelamatkan pengikut-pengikutmu. 

Kemudian Imam Malik menyebut pula dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah juga amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut (At-Tabi’in) di samping beliau berharap pula supaya rekannya memahami isi surat yang ditulis. Tidak ketinggalan pula Malik menyebutkan lain melainkan karena Allah saja. Lantaran itu beliau tidak panjang lebarkan percakapannya, karena ini adalah berupa nasihat, dan peringatan, apa yang diharapkan dari surat tersebut ialah supaya rekannya (Al-Laith) menyimak kembali pendapat-pendapat dan pikiran yang dituliskan dalam suratnya. 

Sudah menjadi kebiasaan Al-Laith pula akan menjawab dengan lebih panjang untuk mempertahankan pendapat-pendapatnya dan disertakan pula dengan dalil-dalil bagi pendapatnya, juga untuk memuaskan hati rekannya. Sikap dan pendapatnya adalah benar dan lurus. 

Sungguhpun Al-Laith terpaksa bercakap panjang lebar tetapi beliau tidak keluar dari adab-adab pembahasan serta menjaga kehormatan rekannya. 

Al-Laith menggunakan bahasa yang lemah lembut dan halus di samping itu menerima teguran rekannya dengan dada yang lapang. Al-laith tidak ketinggalan menyebut peristiwa yang berlaku yang dihadiri oleh Malik sendiri atau Malik menyaksikan atau sebagai saksi dalam peristiwa itu. 

Kebijakan Al-Laith ternyata apabila ia mencoba membawakan alasan atau hujjah yang memaksa Malik menerimanya yaitu jika beliau menyebutkan beberapa fatwa yang diamalkan oleh guru-gurunya sendiri, seperti Yahya bin Said, Rabi’ah Abdur-Rahman dan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seolah-olah Al-Laith berkata bahwa fatwa atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang banyak adalah didukung oleh guru-gurunya. 

Al-Laith menyebutkan pula tentang surat yang ditulis sebelum dari suratnya tersebut, tetapi malik tidak menyinggung dalam hal ini. Oleh karena Al-laith merasa ragu dalam perkara yang disebutkan dalam surat di atas menyulitkan Malik, lantaran itu beliau tidak menyinggung dalam suratnya yang akhir ini. 

Pada akhirnya Al-Laith mendoakan Imam Malik seperti katanya : Aku cinta dan kasih kiranya Allah memberi taufik (petunjuk) kepada engkau serta diperpanjang umurnya sehingga manusia dapat mengambil faedah dari engkau. Aku rasa keraguan orang semacam engkau tidak ada lagi apabila engkau meninggal. . . . . . . . 

Kedua risalah tersebut adalah menjadi gambaran yang indah dan baik tentang adab dan tata cara berbicara antara para ulama dan para ahli fiqih.
loading...
no image

Murid-Murid Imam Malik

Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam malik adalah murid beliau imam malik dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri. 

Oleh karena itu ia tinggal di Madinah, maka keadaan ini dapat memberi kesempatan yang baik kepada orang-orang yang naik haji yang datang menziarahi makam Rasulullah saw. menemui beliau. Di samping itu pula disebabkan umurnya sudah meningkat sembilan puluh. 

Telah diceritakan dari Imam Malik bahwa di antara murid-muridnya ialah guru-guru dari golongan tabi’in mereka itu ialah : Az-Zuhri, Ayub Asy-Syakh-fiyani, Abul Aswad, Rabi’ah bin Abi Abdul Rahman, Yahya bin Said Al-Ansari, Musa bin ‘Uqbah dan Hisyam bin ‘Arwah. 

Dan golongan bukan tabi’in : Nafii’i bin Abi Nu’im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. 

Dari sahabatnya : Sufyan Ath-Thauri, Al-Liat bin Sa’d, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Syarik Ibnu Lahi’ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. 

Di antara murid-muridnya juga ialah : Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman Ibnu Al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin Al-Furat, Abdul malik bin Al-Majisyun dan Abdullah bin Abdul Hakim. 

Muhammad Al-Hasan As-Sibiani adalah muridnya Abu Hanifah pernah berkata : Aku duduk di pintu rumah Malik selama tiga puluh tahun dan aku telah mendengar lebih dari tujuh ratus lafal hadits.
loading...
no image

Imam Malik dan Hadits-hadits Rasulullah saw

Malik dianggap sebagai seorang pemimpin (iman) dalam ilmu hadits. Sandaran-sandaran (sanad) yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar. Karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadits-hadits Rasulullah. Beliau orang yang dipercaya adil dan kuat ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa hadits (Rawi). Singkatnya Imam Malik tidak diragukan lagi dalam hal ini. 

Sufyan pernah berkata : Imam Malik sering mengritik pembawa-pembawa hadits. Ibnu Al-Madini : malik tidak menolak hadits jika tidak ada suatu kekurangan, Imam Syafi’i juga berkata : Imam Malik tidak menerima hadits-hadits yang diragukan kebenarannya. 

Malik adalah orang yang sangat alim dalam ilmu hadits. Untuk meningkat ke derajat yang demikian ini adalah satu perkara yang amat sukar. Beliau sampai ke tingkat ini adalah sebagai hasil dari usahanya yang tidak mengenal jemu, dan beliau sangat berhati-hati dalam pengambilan hadits-hadits. Sebagai bukti ketekunan dan keteguhannya ialah perkataannya : Aku menulis seratus ribu hadits dengan tanganku sendiri dan juga perkataannya bahwa ilmu ini (ilmu hadits) ialah agama, oleh karena itu hendaklah kamu berhati-hati dan pikirkanlah terlebih dahulu tentang pembawa (Rawi) hadits tersebut dan beliau berkata : Beliau telah menemui tujuh puluh orang yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda di sini (di tepi tiang masjid) dan beliau berkata : Aku tidak mengambil walaupun satu hadits dari mereka. 

Katanya lagi : Sekali pun salah seorang dari mereka ini harus dilantik menjadi penjaga Baitul mal tetapi sayang mereka bukan ahli dalam bidang ilmu hadits. 

Imam malik adalah seorang yang sangat menghormati hadits-hadits Rasulullah saw. Walaupun banyak manusia yang datang mempelajari ilmu pengetahuan berbagai macam bidang. Apabila beliau ditanya yang berhubungan ilmu fiqih, beliau terus keluar dari biliknya serta memberi fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban kepada mereka yang bertanya padanya tetapi jika pertanyaan itu berkaitan dengan hadits, beliau tidak terus keluar bahkan beliau terlebih dahulu mandi dan memakai pakaian yang bersih serta memakai wangi-wangian dan memakai sorban, ini adalah semata-mata dengan tujuan untuk menghormati atau membesarkan hadits Rasulullah saw. 

Diceritakan pada suatu hari Imam Malik digigit oleh seekor lipan dimana beliau sedang menceritakan sebagian hadits dari Rasulullah. Beliau teruskan juga pembacaan hadits itu. Apabila beliau ditanya apa sebabnya beliau berbuat demikian, jawabnya : Aku bersabda karena menghormati hadits Rasulullah. 

Di antara contoh penghormatan Imam Malik terhadap hadits Rasulullah ialah beliau melarang bercakap-cakap dengan suara yang keras dalam majlis pelajaran hadits berdasarkan kepada firman Allah Tta’ala :

 يا أيّهاالّذين امنوالاترفعواأصوتكم فوق صوت النّبيّ 

Artinya : Wahai orang yang beriman janganlah percakapanmu lebih nyaring dari percakapan Rasulullah. 

Barangsiapa yang mengeraskan suaranya di majlis pelajaran hadits Rasulullah sama dengan mereka yang mengeraskan suaranya lebih nyaring daripada Rasulullah saw. 

Imam Malik tetap berpegang teguh dengan hadits-hadits Rasulullah dan menganggapnya bahwa hadits-hadits itu adalah petunjuk, penyuluh kepada seluruh manusia dan tidak harus bagi seseorang yang meninggalkanmu atau membelakanginya. Dalam majlis-majlis pelajaran hadits beliau selalu menunjukkan pada maqam atau meninggalkan perkataan-perkataannya, keseluruhannya adalah kepunyaan pemilik pada maqam ini (Raudah). 

Oleh sebab itu apabila beliau mendengar hadits-hadits dan orang yang tidak dapat dipercaya beliau terus teringat kepada ucapan yang pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra. dan berkata : Rasulullah dan pemimpin yang bertanggung jawab telah meninggalkan beberapa peraturan. Mengikuti peraturan-peraturan itu berarti mengikuti kitab Allah dan merupakan penyempurnaan taat kepada Allah dan kekuatan di atas agama Allah tidak boleh bagi siapa saja mengubah atau menggantinya dan tidak pula harus dipikirkan pada perkara yang berlawanan dengannya. Barangsiapa yang mendapat petunjuk maka ia orang yang mendapat petunjuk dan siapa yang menurut kemenangan dengannya ia akan menang dan barangsiapa yang tidak mengikutinya ia menuruti jalan bukan jalan orang-orang mukmin, dan Allah akan menjadikan siapa yang dia kehendaki dan akan memasukkan ke dalam neraka jahanam dan padanya amatlah buruk”. 

Malik sangat menghormati Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau merasa bahagia dan senang tiap-tiap kali beliau mengulangi kata-kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tersebut di atas. Hal ini bisa jadi, lantaran Khalifah Umar berpegang teguh kepada perjalanan atau peraturan Rasulullah dan bisa jadi juga lantaran beliau sangat senang mengikuti Khalifah Al-Rasyidin. 

Justru karena itu Imam Malik selalu menceritakan kepada orang banyak tentang perjuangan-perjuangan Kahlifah Umar bin Abdul Aziz. 

Oleh karena malik sangat memuliakan dan mengagungkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau pernah menjawab kepada seseorang yang bertanya tentang orang yang tidak taat kepada perintah Khalifah dengan katanya : Jika barangsiapa yang tidak taat kepada perintah Umar dia boleh dibunuh tetapi jika perintah Khalifah selain dari Umar bin Abdul Aziz yang tidak bersifat seperti Umar tinggalkanlah dan Allah akan menuntut bela terhadap siapa yang zalim menurut kezaliman mereka. 

Imam Malik sangat cinta kepada hadits-hadits Rasululah dan sudah pasti beliau cinta juga kepada pemiliknya yaitu Rasulullah saw. oleh karena beliau sangat cinta kepada Rasulullah maka beliau cinta pula kepada “Al-Madinah” dan beliau tidak pernah meninggalkan Al-Madinah kecuali di musim-musim haji lantaran beliau lebih suka hendak berdekatan dengan Rasulullah saw. 

Sungguhpun ada beberapa orang dari khalifah meminta beliau pindah ke Baghdad untuk tinggal di sanan dengan segala kesenangan dan kemudahan tetapi beliau menolak tawaran tersebut dan beliau selalu menyebut-nyebut hadits Rasulullah yang maksudnya : Bahwa Al-Madinatul-Munawwarah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui. 

Oleh karena beliau sangat memuliakan Rasulullah beliau merasa malu dan segan menunggang binatang-binatang seperti kuda dan lain-lain dan beliau berkata : Aku merasa malu menunggang binatang yang kakinya menekan di atas bumi maqam Rasulullah saw.
loading...
no image

Kata Nasehat Pegangan Hidup dari Imam Malik

Imam Malik sering memberikan kata nasehat-nasihat islam yang menjadi pegangan hidup, kita sebutkan setengah daripadanya : 
 • Bahwa ilmu (ilmu agama) adalah agama, oleh karena itu hendaklah kamu perhatikan dari mana kamu pelajari. 
 • Tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang melihat dirinya dalam suatu hal tetapi manusia lain tidak dapat mengetahuinya dalam perkara itu. 
 • Ilmu itu cahaya (nur) ia tidak akan lembut (jinak) melainkan bagi yang bertakwa dan khusyu. 
 • Apabila seseorang itu Zuhud (tidak tamak kepada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya. 
 • Sebaik-baik perkara ialah yang terang dan nyata dan jika engkau ragu antara keduanya maka ambillah yang dapat dipertanggungkan. 
 • Barangsiapa ingin menjawab suatu masalah maka hendaklah ia lebih dahulu bentangkan dirinya ke dalam surga dan neraka, dan bagaimana ia akan terlepas di akhirat. 
 • Perumpamaan orang-orang munafik di waktu mereka berada dalam masjid seperti burung-burung yang berada di dalam sangkar, apabila pintu sangkar itu dibuka mereka pun terus terbang keluar. 
 • Mengikuti apa yang diketahui bahwa ulama ditanya di hari kiamat sebagaimana Al-Anbiya’. 
 • Apabila seorang itu memuji dirinya maka hilanglah kebijaksanaannya. 
 • Bukanlah ilmu itu mengikut banyak bilangan riwayat, tetapi ilmu itu adalah cahaya (nur) yang dimasukkan ke dalam hati. 
 • Menuntut ilmu adalah perkara yang indah dan baik, tetapi hendaklah kamu perhatikan apa yang pasti kamu lakukan mulai dari pagi hingga petang dan lakukanlah perkara itu. 
 • Orang yang menuntut ilmu pasti ia alim, tenang dan takut (takwa). 
 • Tidak patut seorang alim itu bercakap tentang ilmu di sisi mereka yang tidak layak berkuasa karena ia akan membawa kepada hina dan kehinaan kepada ilmu itu. n. Dinasihatkan pula bahwa kadli jangan meninggalkan ulama apabila datang suatu permasalahan hendaklah ditanyakan kepada mereka dan bermusyawarah dengan mereka. 
 • Apabila engkau ditanya tentang sesuatu perkara maka hendaklah kamu teliti dan selidiki dan timbangkan antara pendapatmu dengan pendapat orang lain karena mempertimbangkan menghilangkan kekurangan pikiran sebagaimana api menghilangkan kotoran emas. 
 • Manusia itu tetap begini : Bagi mereka seteru atau musuh dan saudara. Tetapi hendaklah berlindung dengan Allah dari mereka yang menuruti lidah pada umumnya. 
 • Allah tidak sayang kepada hamba-hambanya yang diberi nikmat melainkan hamba itu menunjukkan kesan nikmat yang diberikan kepada orang itu, lebih-lebih lagi orang-orang yang berilmu maka sudah sepatutnya ia menampakkan muruah dan pakaian sebagaimana memuliakan tamu.
 • Bahwa tawadhu itu adalah bertakwa dan agama, bukan pada pakaian . . . . Sesungguhnya kami bertawadhu di dalam takwa dan agama bukan pakaian. 
 • Siapa yang mengetahui bahwa percakapannya adalah kadar perbuatan maka kurangilah percakapannya. 
 • Zuhud terhadap dunia ini ialah menuntut keuntungan dan pendek cita-citanya.
 • Apabila manusia tidak baik untuk dirinya maka di sisi manusia pun ia tidak baik. 
 • Seorang itu tidak jadi baik kecuali ia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak ada kaitannya dengannya dan ia bekerja dengan apa yang ia tanggung jawabkan. Apabila sifat-sifatnya sedemikian Allah akan membuka mata hatinya kepada Allah.
loading...
no image

Sekilas Tentang Kitab Al-Muwatta Imam Malik

Kitab Al Muwatta adalah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab “Al-Majmu” karangan Zaid. Perkataan Al Muwatta (Dinamakan Al Muwatta, karena Al-Mansur ingin jadikan kitab itu sebuah kitab yang sederhana ) ialah jalan yang mudah yang disediakan untuk ibadat, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang ditulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya ialah disebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk Irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan disebabkan kelemahan ingatan dan riwayat, oleh karena itu lebih nyatalah tuntutan kepada penyimpanan dan menyalinnya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan : Kitab Al-Muwatta berisikan hadits-hadits dan pendapat para sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat tabi’in. 

Sebagaimana telah disebutkan, Abu Ja;far Al-Mansur adalah orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta karena beliau pernah berkata : Susunkan sebuah kitab untuk manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka. Abu Al-Mansur telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata : Susunkan kitab, tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Imam Malik pun menyusun kitab “Al-Muwatta”. 

Menurut riwayat yang lain pula bahwa Al-Mansur berkata kepada Imam Malik : Hai Abu Abdullah jadikan semua ilmu itu satu ilmu saja. Malik berkata kepada Al-Khalifah : Sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah memberi fatwa mengikuti pendapatnya. Dan bahwa bagi penduduk negeri ini ‘Mekah’ satu pendapat, penduduk ‘Madinah’ pula ada satu pendapat dan bagi penduduk Irak juga ada pendapat. Tiap-tiap golongan itu telah menemui kewajiban mereka masing-masing. 

Abu Ja’far berkata : Ada pun orang-orang Irak aku tidak menerima taubat atau tebusan. Tetapi ilmu yang benar ialah ilmu penduduk Madinah maka oleh karena itu susunlah ilmu untuk manusia. 

Malik berkata : Sebenarnya orang-orang Irak tidak menerima pendapat kita. Abu Ja’far menjawab : Mereka boleh diperangi dan boleh dipukul. 

Tujuan khalifah berkata demikian ialah untuk menyatukan masalah-masalah dan hukum-hukum di seluruh negara-negara Islam pada masa itu, yaitu pada tahun 148 Hijriah. 

Imam Malik menulis kitabnya dengan bermacam-macam bidang ilmu agama seperti ilmu hadits dan pendapat-pendapat penduduk Madinah. Beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab Al-Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam malik berusaha dan memperbaharui serta mendalami untuk menyiapkan kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. khalifah Al-Mansur meninggal dunia sebelum kitab Muwatta selesai dikarang. 

Imam malik mengambil pendapat-pendapat yang disepakati, dan beliau mengkritik rawi-rawi dengan halus dan mendalam, beliau pernah berkata : Ilmu tidak harus diambil atau dipelajari dari empat orang dan harus dipelajari dari mereka yang lain dari itu. Orang bodoh, orang yang budi pekertinya tidak baik dan suka mengada-ada, suka membohongi atau mendustai, sekali pun ia tidak membuat fitnah terhadap hadits-hadits Rasulullah dan seorang guru yang baik dan mulia perangai dan beribadat tetapi ia tidak mengetahui kebenaran apa yang dipercayai kemudian ia mengajar kepada orang lain. 

Imam Malik berkata lagi : Aku mengetahui bahwa di negeri ini terdapat beberapa kaum, juga meminta hujan mereka akan diberi minum, mereka telah mendengar dan mempelajari hadits-hadits dengan banyak, tetapi aku tidak mengambil satu hadits pun dari merka itu, karena mereka menetapkan diri mereka dengan takut kepada Allah sedangkan perkara ini “riwayat hadits” dan fatwa berkehendak kepada seorang lelaki yang bersifat takwa, alim pemeliharaan, tekun, ilmu dan pahaman. Justru itu ia dapat mengetahui apa yang keluar dari kepalanya dan apa yang sampai ke dalam kepalanya, orang yang tidak ada ketekunan dan tidak ada makrifat maka orang itu tidak boleh diambil faedah dan ia tidak boleh menjadi hujjah dan tidak boleh dipelajari daripadanya. 

Harun Ar-Rasyid menganjurkan supaya Malik menggantungkan kitab Al-Muwatta di Ka’bah karena memuliakan dan menyatukan manusia, tetapi Imam Malik tidak setuju dan berkata : Wahai Amirul-mukminin, menggantung kitab Al-Muwatta di Ka’bah itu sahabat-sahabat Rasulullah berselisih tentang masalah fura’ dan mereka telah berpindah ke negeri-negeri yang jauh dan tiap-tiap seorang itu ada masalah tersendiri. 

Malik menguatkan pendapatnya dengan katanya bahwa perselisihan di antara fuqaha adalah rahmat, beliau berkata kepada Ar-Rasyid : Wahai Amirul-mukminin sesungguhnya perselisihan antara ulama itu adalah rahmat dari Allah swt. kepada umat ini. Tiap-tiap seorang hendaklah menuruti apa yang benar di sisi mereka dan semua mereka dapat petunjuk dan semuanya adalah atas kehendak Allah. 

Patut diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqih. Cita-cita Imam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang Madinah atau dengan kata lain ilmu fiqih madinah. Banyak disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum fiqih berasaskan padanya karena perbuatan atau muamalat orang-orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam Malik sebagaimana yang telah kita ketahui. 

Imam malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan terhadap hadits dari segi ilmiah dan Malik menggunakan pendapatnya jika ia tidak menemui hadits-hadits. 

Untuk lebih jelasnya marilah kita melihat bagiaman cara Imam Malik dalam memberikan penjelasan yang berhubungan dengan kitab Al-Muwatta : 

Kebanyakan kandungan kitab adalah pendapat, demi umurku ia bukanlah pendapat, tetapi ia adalah pungutan dari beberapa orang ahli ilmu, orang-orang yang mulia, dan imam yang diikuti orang banyak yang aku ambil dari mereka. Mereka itu sangat takut kepada Allah, oleh karena terlalu banyak aku katakan pendapat ku karena pendapat mereka adalah pendapat sahabat-sahabat yang mereka berkesempatan menemuinya dan aku sempat menemui mereka. Dalam hal itu maka ini adalah pusaka yang dipusakai mereka dari abad ke abad sehinggalah sampai sekarang ini. Dan tiap-tiap pendapat itu merupakan satu pendapat segolongan dari imam-imam. 

Dan tiap-tiap perkara yang disepakati merupakan perkara-perkara yang disetujui oleh ahli fiqih dan ilmu. Dan tiap-tiap perkataan yang aku katakan : Hukum ini mengikuti pendapat kami, maka ia adalah perkara yang dibuat oleh orang bersama-sama kami dan telah dijalankan mengikuti hukum ‘am dan khas, dan begitu juga apa yang ku katakan di negeri kami. Dan apa yang kukatakan : setengah dari penduduknya maka ia adalah satu perkara yang kuperbaikinya dari pendapat para ulama. 

Pendapat yang tidak kudapati dari mereka maka aku berijtihad dan aku selidiki pendapat mazhab yang aku temui sehingga semuanya menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka. 

Dan jika aku tidak pernah mendengar pendapat itu, aku kembalikan pendapat itu kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi kami sejak dari zaman hidup Rasulullah dan Imam-imam Ar-Rasyidin serta orang-orang yang aku temui mereka. Itulah pendapat mereka, aku tidak sekali-kali keluar kepada yang lain. 

Imam Syafii menyifatkan kitab Al-Muwatta : Tidak ada satu kitab pun di atas muka bumi ini yang lebih banyak kebenarannya dari kitab Al-Muwatta Imam Malik. 

Imam Nawawi menceritakan pendapat yang tersebut di atas kemudian ia menambahkan kata-katanya : Ulama berkata, Imam Syafi’i berkata demikian sebelum ada kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kedua kitab ini lebih benar dari kitab Al-Muwatta menurut kesepakatan seluruh para ulama. 

Kitab Al-Muwatta mendapat perhatian serius dari segi hadits-hadits dan rawi-rawi maupun penyusunnya sehingga bilangan mereka itu meningkat 90 orang. 

Beberapa banyak syair telah disusun untuk memuji kitab Al-Muwatta di antaranya ialah : 
Seandainya engkau ingin disebut seorang alim 
Maka janganlah engkau jauhkan dari ilmu-ilmu ‘Yathrib’ apakah engkau ingin meninggalkan sebuah negeri, di mana rumahnya. 
Diulang-alik oleh Malaikat Jibril? 
Di sana Rasulullah meninggal dunia 
Dengan ajaran-ajarannya sahabat-sahabat ikut berbicara tentang ilmu, pengetahuan telah pecah dikalangan pengikut-pengikutnya. 
Tiap orang ada mazhab ikutannya. 
Imam Malik menyusunnya dengan baik untuk manusia. 
Dari keterangan dan kajian yang benar dan baik. 
Bacalah kitab Al-Muwatta Imam Malik sebelum terlewat. 
Maka tidak ada selepasnya untuk kebenaran yang dicari, dan carilah dari Muwatta tiap-tiap ilmu yang engkau sukai. 
Karena Al-Muwatta adalah matahari dan yang lain bulan siapa yang tidak menyimpan kitab Al-Muwatta di rumahnya. 
Maka rumah itu akan jauh dari petunjuk, semoga Allah memberi ganjaran kepada Malik dengan keberkatan Al-Muwatta. 
Dengan sebaik-baik ganjaran yang diberikan kepada seorang yang sangat mulia. 
Ahli ilmu menjadi mulia di masa hidup dan mati. 
Mereka dijadikan perumpamaan untuk manusia. 

Banyak lagi kitab Imam Malik selain dari kitab Al-Muwatta di antaranya : Tafsir Gharibil Quran Risalah fir Rad ‘alal-qadariyyah, Risalah fil Akdiyyah, Risalah fil fatwa ila abi Ghassan, kitabussurur, Risalah kepada Ar-Rasyid fil azab wal Mawa’iz. Kitab An-Nujum wa Hisab madaruz Zaman wa manazilul kamar. Kitabussiyar dan juga Risalah kepada Al-Laith bin Saad.
loading...

Thursday, June 20, 2013

no image

Biografi dan Riwayat Imam Malik

Pada artikel ini akan ditayangkan secara ringkas tentang biografi imam Malik (kelahiran) dan riwayat perjalanan hidup Imam Malik. 

Biografi Kelahiran Malik 

Imam Malik Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia dilahirkan tiga belas tahun sesudah kelahiran Abu Hanifah. 

Imam Malik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun. 

Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang bagi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Mlik Al-Umawi. 

Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah. 

Semasa hidupnya, Imam Malik dapat mengalami dua corak pemerintahan, Umayyah dan Abbasiyyah di mana terjadi perselisihan hebat di antara dua pemerintahan tersebut. Di masa itu pengaruh ilmu pengetahuan Arab, Persi dan Hindi (India) tumbuh dengan subur di kalangan masyarakat di kala itu. 

Malik dapat juga melihat perselisihan antara pro-Abbasiyyah dan pro-‘Alwiyyin dan juga orang Khawarij, dan juga perselisihan antara golongan syi’ah dan golongan ahli-Sunnah dan orang Khawarij. 

Di samping itu pula beliau dapat menyaksikan percampuran antara bangsa dan keturunan yaitu orang Arab, Persi, Rom dan Hindi. 

Bermacam-macam pula perubahan yang terjadi, seperti di bidang pertanian, perniagaan, pertukangan dan bermacam corak kehidupan yang mana semuanya dengan menggunakan beberapa dalih menurut kacamata agama dan hukum-hukum fiqih dan di masa inilah permulaan penyusunan ilmu hadits, fiqih dan masalah hukum-hukum. 

Imam Malik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah Utara ‘Al-Madinatul-Munawwarah’. Kemudian beliau tinggal di ‘Al-Akik’ sementara waktu akhirnya beliau terus menetap di madinah. 

Bermacam-macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. 

Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama 2 tahun dan ada pula yang mengatakan 3 tahun. 

Silsilah keturunan imam malik seperti berikut : 

Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Ghaiman bin Huthail bin Amru bin Al-Haris dan beliau pendukung suku (Bani) Tamim Ibnu Murrah. 

Datuknya yang kedua “Abu Amir bin Amru” salah seorang sahabat Rasulullah saw. yang ikut berperang bersama Rasulullah saw, kecuali dalam perang badar. 

Datuk malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarannya ialah Abu Anas. 

Diceritakan dari Umar, Tailah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabit semoga Allah melimpahkan keridhaanNya atas mereka semua : Datuk Imam Malik ialah salah seorang yang dari empat yang ikut menghantarkan dan mengebumikannya. Beliau turut bersama Khalifah Ustman ketika menyerang Afrika dan menaklukkannya. 

Datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci, Al-Quran semasa Khalifah Ustman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci Al-Quran dan Abdul Aziz pernah meminta pendapatnya. 

Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah. Apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah Utara Al-Madinah. 

Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sebagai sumber nafkah bagi hidupnya. 

Ibu Imam Malik bernama Al-Ghalit binti Syarik bin Abdul Rahman bin Syarik Al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya Talhah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama.

Riwayat Perjalanan Hidup Imam Malik. 

Imam Malik hafal Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah saw. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits-hadits yang pernah beliau pelajari. 

Pada suatu hari beliau mendengar tiga puluh hadits dari seorang gurunya yang bernama Ibnu Syihab. Beliau dapat menghafal hanya sebanyak dua puluh sembilan hadits lantaran itu beliau terus menemui Ibnu Syihab dan bertanya kepadanya tentang hadits yang beliau lupakan itu. Gurunya berkata : Bukankah kamu hadir di majlis hadits tersebut? Beliau menjawab : Benar saya bersama-sama tuan. Ibnu Syihab bertanya lagi : mengapa engkau tidak menghafal? Beliau memberitahu gurunya : Sebenarnya jumlah hadits semuanya ada tiga puluh hadits yang saya lupakan hanya satu saja. 

Ibnu Syihab berkata : Memang kebanyakan manusia itu pelupa dan akupun kadang-kadang lupa juga dan bacalah hadits yang engkau ingat itu. 

Malik lantas membaca semua hadits yang dihafal kemudian Ibnu Syihab pun memberitahu padanya hadits yang beliau lupakan itu. 

Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyanyi. Ibunya menasihatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqih. Beliau menerima nasihat ibunya dengan baik. 

Ibunya mengetahui beliau bercita-cita sedemikian ibunya memberitahukan kepadanya : Bahwa penyanyi yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya minta supaya beliau mempelajari ilmu fiqih saja. 

Tujuan ibunya berkata demikian ialah hendak mencegah Malik menjadi seorang penyanyi, karena apa yang kita ketahui Imam Malik adalah terkenal seorang yang tampan wajahnya. 

Malik adalah seorang guru yang miskin, Abdul Qasim rekannya berkata : Aku pernah bersama Malik semasa mencari ilmu. Pada suatu hari kayu bumbung rumahnya telah roboh, terus beliau menjual kayu itu untuk mendapatkan sedikit uang buat perbelanjaan hidupnya. Tetapi pada akhirnya beliau mendapatkan kemurahan rizki sehingga beliau menjadi orang kaya. 

Sebagaimana orang lain juga, setelah Imam Malik menginjak remaja, beliau mendapatkan kemudahan dalam kebutuhan hidupnya. 

Menurut apa yang diketahui bahwa Malik hidup dalam kemiskinan selama beberapa tahun. Sebagai buktinya bahwa anak perempuannya selalu menangis kelaparan. Akhirnya beliau menjadi seorang yang bahagia dan kaya. 

Imam Malik sering mendapat bantuan yang berupa derma sehingga Harun Al-Rasyid pernah memberikan derma padanya sebanyak tiga ribu dinar. Sebelum beliau hanya memiliki sebanyak empat ratus dinar saja dan uang ini digunakan sebagai modal bagi perniagaannya. Beliau tidak berniaga sendiri, tatapi beliau membeikan modal ratus dinar saja dan uang ini digunakan sebagai modal bagi perniagaannya. Beliau tidak berniaga sendiri, tetapi beliau memberikan modal kepada seorang pedagang dengan membagi keuntungan yang didapatkannya. 

Pemberian modal untuk berdagang kemudian keuntungannya dibagi namanya adalah “Al-Mudaa-rabah”. Setelah kaya, beliau memakai pakaian yang harganya mahal, seperti pakaian yang datang dari “Aden”, Kharasanah dan Mesir dan memakai wangi-wangian yang baik. Beliau memakai sebentuk cincin bertulis dengan perkataan :

 حسبي الله ونعم الوكيل 

Di pintu rumahnya ada tulisannya :

 ماشاء الله 

Dengan berpandukan pada ayat suci Al-Quran :

 ولولا اذ دخلت جنّتك قلت اشا ءالله 

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, Ar-Rad ala ahlil ahwa fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqih Ahli Al-ra’yu (pikir) 

Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan agama.
loading...